Text extras din: Lege 129/2019 - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

CAPITOLUL XI
Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative
 
   Art. 53. -   Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
   1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social; 
    . . . . . . . . . . 
   c) denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română." 
   2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
   " (4) În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociaţiei." 
   3. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul cuprins: 
   " c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi; 
   c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;". 
   4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
   " (21) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi c1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat." 
   5. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a cărei circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7 alin. (21) şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător." 
   6. La articolul 131, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 
   " (21) Sucursalele îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, prevederile art. 8-12 aplicându-se în mod corespunzător." 
   7. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei. 
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată." 
   8. La articolul 16 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală a persoanei juridice şi, după caz, domiciliul/reşedinţa ori adresa sediului social; 
    . . . . . . . . . . 
   c) denumirea fundaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «fundaţie». Dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător." 
   9. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins: 
   " (21) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundaţiei. 
   (22) Dispoziţiile alin. (21) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundaţiei." 
   10. La articolul 17 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) şi c2), cu următorul cuprins: 
   " c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii fondatorilor şi membrilor consiliului director; 
   c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;". 
   11. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (21), (3)-(35) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător." 
   12. La articolul 272, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;". 
   13. După articolul 272 se introduce un nou articol, articolul 273, cu următorul cuprins: 
   " Art. 273. -   Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate." 
   14. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Dispoziţiile art. 27-273 se aplică în mod corespunzător." 
   15. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
CAPITOLUL IV
Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea"
 
   16. După articolul 343 se introduc două noi articole, articolele 344 şi 345, cu următorul cuprins: 
   " Art. 344. -   (1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. 
   (2) În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real. 
   (3) Declaraţia anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie. 
   (4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit. 
   Art. 345. -   (1) Nerespectarea de către o asociaţie sau fundaţie a obligaţiei prevăzute la art. 344 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei. 
   (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin agenţi constatatori proprii. 
   (3) Contravenientul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (1) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real. 
   (4) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei se înscrie o menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (3). 
   (5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum şi Ministerului Justiţiei în vederea înregistrării în evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. 
   (6) Necomunicarea de către o asociaţie sau fundaţie a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă aceasta a fost anterior sancţionată pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 344, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei. 
   (7) Contravenientul sancţionat potrivit alin. (6) are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real. 
   (8) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) se înscrie o menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (7), precum şi sancţiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociaţiei sau fundaţiei potrivit art. 56 alin. (11) sau, după caz, art. 59. Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător. 
   (9) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." 
   17. La articolul 38 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: 
   " d1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial/de 3 ori valoarea salariului brut pe ţară garantat în plată;". 
   18. La articolul 39 alineatul (11), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul şi codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică;". 
   19. La articolul 56, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 56. -   (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:". 
   20. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
   " (11) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 345 alin. (7), asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor." 
   21. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
   " (3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (11) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond." 
   22. La articolul 60, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (11), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local." 
   23. La articolul 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate, în format electronic." 
   24. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Art. 74. -   (1) În scopul constituirii şi funcţionării Registrului naţional, instanţele judecătoreşti sunt obligate ca, din oficiu, să comunice electronic Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătoreşti. În acelaşi termen, instanţele judecătoreşti vor efectua transferul înscrierilor cuprinse în registrele speciale ţinute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiţiei." 
   25. La articolul 75, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   " Art. 75. -   (1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public, cu excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor din evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor. 
   (2) Ministerul Justiţiei eliberează, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare, cu excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal." 

Text extras din: Lege 129/2019 - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

CAPITOLUL XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 Art. 63. -   În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia completării documentelor conform cerinţelor prevăzute la art. 6, 7, 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicându-se în mod corespunzător. La expirarea termenului, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege. 

   Art. 64. -   În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se operaţionalizează registrele beneficiarilor reali prevăzute de prezenta lege.