logo FRMD - Federatia Romana de Modelism

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE MODELISM

Comisia Federala de Rachetomodelism

Comisia Federala de  Rachetomodelism
GUZU Ioan
Presedinte
SERCAIANU Lucian
Secretar
CONSTANTINESCU Gabriel
Membru
NICA Ovidiu
Membru
BOTUSAN Ioan
Membru
POPA Dan
Membru
PRICOP Victor
Membru

FAI World Air Games Dubai Organisers visit the FAI Head Office

The FAI Executive Board and the organisers of the FAI World Air Games Dubai 2015, including Event Director H.E. Youssif Al Hammadi, held a joint meeting on Saturday at the FAI Head Quarters in Lausanne, Switzerland, following the success of the Federation’s flagship event in December. It was the opportunity for the attendees to share their experience and to examine the results of the event, as well as to look at ways of making the future editions of the Games even better. „It was a great pleasure and honour for us to welcome the host of the Games at the FAI Head Quarters. We are grateful for all the efforts made by our friends from Dubai to ensure the successful unfolding of the event,” FAI President Dr. John Grubbström said. „Our common passion for air sports definitely helped deliver a high quality competition.”

CLUBUL SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA

STATUTUL ASOCIAŢIEI „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA”     Cap.I – Generalităţi, forma juridică, sediul şi durata Art. l – Asociaţia „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” este organizaţie nonguvernamentală, şi independentă având un dinamic caracter sportiv, instructiv-educativ. Art.2 – Asociaţia are denumirea de „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.246/2005 prin care a fost aprobată cu modificări O.G. nr.26/2000 şi Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, prin voinţa membrilor săi fondatori de a constitui un patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul lor propriu, destinat spre a fi folosit în vederea îndeplinirii scopului asociaţiei. Art.3 – Sediul Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” este în România, Municipiul Satu Mare Bld.Independeţei bloc UH 27, ap.3 judeţul Satu Mare. Sediul poate fi schimbat în condiţiile legii. Art.4 – Durata: Asociaţia „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” se înfiinţează pe o durată nedeterminată începând cu data dobândirii personalităţii juridice. Cap.II – Scopul şi obiectivele asociaţiei Art.5 – Asociaţia „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” are ca scop să organizeze, coordoneze activităţile sportive de modelism şi anume aeromodelismul, navomodelismul, automodelismul şi rachetomodelismul. Art.6 – Măsurile prevăzute pentru atingerea scopurilor Asociaţiei presupun derularea unor campanii de colectare de fonduri şi autofinanţare, atragere fonduri din programe de finanţare ministeriale, sponsorizări, fonduri externe, necesare pentru organizarea, realizarea şi promovarea activităţii de modelism. • Scopul Asociaţiei din punct de vedere organizatoric şi administrativ: Art.7 – Participă, prin reprezentanţii săi, la adunările generale ale asociaţiilor specializate, precum şi la alte acţiuni de importanţă deosebită a acestor asociaţii (expoziţii, simpozioane, concursuri etc.), în vederea realizării schimburilor de experienţă. Art.8 – Organizează expoziţii cu modele, pe plan local, naţional sau internaţional. Art.9 – Desfăşoară orice activităţi organizatorice şi administrative de profil care se vor dovedi necesare. Art. l0 – îndeplineşte toate diligentele necesare afilierii asociaţiei la Federaţia Română de Modelism, imediat după constituirea legală a asociaţiei prin înscrierea acesteia în Registrul de Asociaţii şi Fundaţii al Judecătoriei Satu Mare. • Scopul Asociaţiei din punct de vedere tehnic: Art. 11 – Va cultiva, pregăti, finanţa, prin programe specifice, activitatea de modelism, cursuri de iniţiere si perfecţionare în activitatea de modelism. Art. 12 – Va organiza, expoziţii de aeromodele, navomodele, automodele si rachetomodele. Art. 13 – Va promova propria activitate în mass-media şi în cercurile de interes comun. Art. 14 – Va asigura condiţiile optime pentru atingerea obiectivelor propuse prin organizarea de consultări frecvente cu alte organizaţii sportive din domeniul modelismului etc. Art. 15 – Va coordona proiectele prin atragerea de sprijin financiar din partea tuturor factorilor (locali, centrali sau finanţatori străini) interesaţi in promovarea modelismului. Art. 16 – Va asigura colectarea de fonduri necesare pentru organizarea diferitelor manifestări sportive, expoziţii si concursuri sub egida Asociaţiei. Aceste fonduri privesc acoperirea cheltuielilor de organizare, închiriere spaţii de desfăşurare a competiţiilor sportive cu aeromodele, spaţii expoziţionale, taxe de autorizare a evenimentelor, cheltuieli de deplasare a membrilor proprii. • Scopul Asociaţiei din punct de vedere comercial, economic, financiar: Art. 17 – Primeşte, în condiţiile legii, donaţii, subvenţii, contribuţii, bunuri mobile şi imobile, sume de bani în lei si în valută, din ţară sau din străinătate, de la orice persoană fizică sau juridică ce urmăreşte un scop non profit. Art. 18 – Achiziţionează sau închiriază bunuri pentru construirea şi amplasarea obiectivelor pe care urmează să le edifice. Art. 19 – Asigură colaborarea cu toate instituţiile statului, consiliile locale şi alte organizaţii nonguvernamentale pentru realizarea scopului Asociaţiei. Art.20 – Sprijină şi organizează întâlniri pe teme sportive atât între organizaţiile nonguvernamentale din ţară şi străinătate, cât şi între acestea şi autorităţile centrale şi locale ale statului, pe linia desfăşurării de activităţi specifice domeniului sportiv. Art.21 – Solicită sprijinul şi colaborează cu organele de presă pentru publicarea anunţurilor referitoare la promovarea imaginii manifestărilor Asociaţiei. Art.22 – Organizează dezbateri, întâlniri tematice, expoziţii, concursuri şi alte manifestări, editează reviste, pliante, broşuri, etc., pentru cunoaşterea activităţilor desfăşurate de Asociaţie. Art.23 – Organizează acţiuni, spectacole, expoziţii, concursuri, etc. pentru strângerea de fonduri. Art.24 – Organizează acţiuni economice proprii, respectându-se legea, pentru obţinerea de venituri şi desfăşoară şi alte forme de activităţi apreciate ca fiind utile pentru realizarea scopului. Art.25 – Desfăşoară orice altă activitate economică, financiară sau comercială care se consideră necesară în dezvoltarea ulterioară a asociaţiei generale. Art.26 – Atrage în numele asociaţiei şi strict pentru reprezentarea intereselor membrilor săi, fonduri europene (Phare, Sapard, CBC, etc.) prin depunerea de proiecte de finanţare în domeniul sportiv, specific modelismului.   Cap.III – Afilierea asociaţiei. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi   Art.27 – Statutul asociaţiei permite afilierea Art.28 – Afilierea la alte asociaţii, organizaţii similare din ţară sau străinătate este interzisă în absenţa acordului unanim al asociaţilor. Art.29 – Poate dobândii calitatea de asociat orice persoană fizică sau juridică, română sau străină care aderă la asociaţie, recunoaşte şi se angajează să-i respecte prevederile statutare şi îşi îndeplineşte întocmai şi la timp obligaţiile asumate. Art.30 – înscrierea tinerilor între vârsta de 6-14 ani se face cu acordul prealabil al părinţilor. Art.31 – Calitatea de asociat se dobândeşte printr-o cerere de aderare aprobată de consiliul director. Art.32 – Asociaţia are următoarele categorii de asociaţi: a) asociaţii fondatori, sunt persoanele care au luat iniţiativa înfinţării Asociaţiei şi au constituit patrimonial iniţial; b) asociaţii, persoanele fizice şi juridice, care aderă la Asociaţia „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” după înfiinţarea ei; c) asociaţii de onoare sunt asociaţii care prin personalitatea lor aderă la Asociaţia „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” şi sprijină moral sau/şi material menţinerea şi dezvoltarea asociaţiei. Art.33 – Titlul de asociat de onoare se conferă de către adunarea generală la propunerea consiliului director. Art.34 – Calitatea de asociat se poate pierde în următoarele moduri: – la cerere; – în caz de deces; – la dizolvarea Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA”; – excluderea din asociaţie poate avea loc prin hotărârea consiliului director pentru încălcarea prevederilor statutului, a regulamentului intern al acesteia şi organizarea sau susţinerea în orice formă a unor acţiuni contrare scopului şi obiectivului asociaţiei; – în cazul neachitării cotizaţiei după trei avertismente scrise; – asociaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate îşi pierd calitatea de asociat al Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA”. Art.35 – Redobândirea calităţii de asociat se poate face prin hotărârea consiliului director dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există garanţii pertinente că nu se vor produce în viitor. Art.36 – Sancţiunile aplicate membrilor asociaţiei pentru abateri disciplinare sunt următoarele: -mustrare; -avertisment; -diminuarea primei de joc; -suspendare; -excludere. Art.37 – Membrii Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” au următoarele drepturi: – au drept de vot după împlinirea vârstei de 16 ani şi pot fi aleşi în orice funcţie după împlinirea vârstei de 18 ani; – să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale asociaţiei; – să participe cu drept de vot la sesiunile adunării generale ale asociaţiei; – să participe la acţiunile organizate de către asociaţie; – să aibă acces la bazele de date a asociaţiei; – să se retragă liber din asociaţie; – să beneficieze de celelalte avantaje oferite de asociaţie; – în situaţia în care un asociat dispune de cunoştinţe profesionale şi de calităţi personale corespunzătoare, cu aprobarea consiliului director poate organiza excursii, conferinţe şi alte activităţi dacă aceste fapte sunt în conformitate cu prezentul statut. Art.38 – Membrii Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” au următoarele obligaţii: – să respecte statutul, regulamentul intern, hotărârile adunării generale şi ale consiliului director; – să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA”; – să achite la timp contribuţia lunară şi celelalte contribuţii stabilite de către adunarea generală; – să contribuie la baza de date; – să notifice orice modificare privind domiciliul stabil; – să nu producă daune materiale sau morale asociaţitei sau membrilor Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” şi dacă totuşi le-a produs să le remedieze; – să informeze regulat asociaţia cu privire la proiectele şi acţiunile importante, prezente şi viitoare. Art.39 – Pentru participarea la competiţii membrii asociaţiei vor primi premii în bani şi recompense care vor consta în echipamente sportive, diplome, medalii şi cupe. Art.40 – Culorile Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” vor fi roşu şi negru, însemnul Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” va fi un desen care reprezintă numele asociaţiei. Cap. IV – Patrimoniul şi veniturile asociatei sportive Art.41 – Patrimoniul iniţial al asociaţiei este 660 (şasesuteşasezeci) RON, reprezentând contribuţia în cote părţi egale a celor trei membri fondatori. Art.42 – Veniturile asociaţiei provin din: –cotizaţiile asociaţilor; – taxă de înscriere în cuatumul şi regimul de plata stabilită în cadrul adunării generale; – donaţii şi sponsorizări; – dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; – venituri realizate din activităţi economice directe; – resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; – alte venituri sau surse prevăzute de lege. Art.43 – Fondurile băneşti ale asociaţiei vor fi depuse în conturi bancare în lei şi valută, deschise la o bancă agreată de asociaţie. Art.44 – Administrarea patrimoniului asociaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare de către consiliul director. Art.45 – Membrii consiliului director răspund material sau după caz, penal, de pagubele aduse asociaţiei, dacă acestea sau produs din culpa lor. Cap. V – Organele de conducere, administrare, control ale asociaţiei, şi atribuţiile lor.   Art.46 -1 Adunarea Generală; – 2 Consiliul Director; – 3 Cenzori. 1. Adunarea generală. Art.47 – Adunarea generală este organul de conducere superior alcătuit din totalitatea asociaţilor. Art.48 – Adunarea generală se întruneşte anual în sesiune ordinară la convocarea consiliului director. Art.49 – Adunarea generală poate fi convocată în sesiune extraordinară prin hotărârea consiliului director sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu din membri săi. Art.50 – Adunarea generală are următoarele atribuţii: – alege şi revocă membrii consiliului director şi a cenzorului; – aprobă anual programul de activitate şi bugetul anual; – analizează modul în care se îndeplinesc scopul şi obiectivele asociaţiei; – stabileşte anual cotizaţia membrilor asociaţiei; – stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; – aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; – modifică actul constitutiv şi statutul; – dizolva şi lichideză asociaţia precum şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare; – orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. Hotărârile Adunării generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor asociaţi. 2. Consiliul director. Art.51 – Consiliul director este alcătuit din: a.) preşedinte; b.) vicepreşedinte; Art.52 – Consiliul director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Art.53 – Consiliul director are următoarele atribuţii: – asigură folosirea corectă a fondurilor bugetare; – pregăteşte ordinea de zi a adunări generale; – hotăreşte încadrarea şi retribuirea colaboratorilor şi salariaţilor; – elaborează regulamentul de ordine interioară a asociaţiei şi îl supune aprobării adunări generale; – conduce activitatea asociaţiei între şedinţele adunării generale; – aprobă proiectul de activităţi trimestriale; – alege preşedintele, vicepreşedintele, dacă va fi cazul alege trezorierul şi membri biroului; – convoacă adunarea generală; – prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioadă anterioară, execută bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; – încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, sau împuterniceşte una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie; – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. Consiliul director adoptă hotărâri valabile cu consimţământul preşedintelui şi al vicepreşedintelui. Art.54 – Preşedintele asociaţiei este organul executiv şi reprezentativ care asigură şi răspunde de îndeplinirea hotărârilor adunării generale şi a deciziilor consiliului director. Preşedintele este ales pe o perioadă de patru ani de consiliul director cu posibilitatea de realegere. Preşedintele asociaţiei este şi preşedintele consiliului director. Preşedintele are în principal, următoarele atribuţii: – reprezintă asociaţia în relaţia cu altă asociaţii, instituţii în domenii de interes pentru asociaţii; – încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; – asigură conducerea operativă a asociaţiei; – prezidează adunarea generală şi conduce activitatea consiliului director; – reprezintă asociaţia în relaţii cu terţii; – semnează principalele documente (documente contabile, corespondenţă şi carnetele de membru al asociaţiei etc.); – urmăreşte respectarea prevederilor statutului şi a celorlalte dispoziţii legale. Art.55 – Vicepreşedintele asociaţiei: – vicepreşedintele asociaţiei îndeplineşte sarcinele de ordin executiv stabilite de consiliul director la propunerea preşedintelui asociaţiei; – în lipsa preşedintelui atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de vicepreşedinte. 3. Cenzorul. Art.56 – Controlul activităţii economico-fmanciare al asociaţiei este realizat conform reglementărilor în vigoare de asociaţi sau de un cenzor, iar în cazul în care asociaţia depăşeşte numărul de o sută de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar se exercita de către o comisie de cenzori formată din trei membri şi este aleasă pe o perioadă de trei ani de către adunarea generală. – Cenzorii pot fi persoane fizice, membri ai asociaţiei sau prin sistemul audit; – Membrii consiliului director nu pot fi cenzori; – Cenzorul sau după caz membrii comisiei de cenzori nu pot exercita funcţii de conducere în cadrul asociaţiei şi/sau are atribuţii conforme legislaţiei în materie pentru cenzori; – Preşedintele comisiei de cenzori va avea obligatoriu studii de specialitate; – Cenzorul sau după caz comisia de cenzori va prezenta anual raportul asupra activităţii financiare a asociaţiei. Art.57 – în realizarea competenţei sale cenzorul sau după caz comisia de cenzori: – verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; – întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; – poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot; – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut sau stabilite de adunarea generală. Art.58 – Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Organele auxiliare: Art.59 – în funcţie de necesităţi, cu aprobarea adunării generale se pot constitui organe auxiliare în subordinea consiliului director (consilier juridic, gestionar, secretar, casier), renumerarea acestora se face în limitele prevăzute de statutul de funcţiuni cu aprobarea consiliului director. Regulament intern: Art.60 – Regulamentul intern are ca obiect: – stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor statutului asociaţiei sportive; – reglementarea aspectelor neprecizate sau insuficient detailate prin prezentul statut. Art.61 – Regulementul intern se adoptă şi se modifică de către consiliul director. Art.62 – Regulamentul intern se adoptă pe baza statutului şi a legislaţiei în vigoare şi se aplică în concordanţă cu acesta. Cap.VI – Dispoziţii finale Art.63 – Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se poate face în condiţile şi modalităţile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Bunurile rămase în urma lichidării se vor transmite sub titlu de inventar unei asociaţii cu scop asemănător desemnat de către membri asociaţiei prin hotărâre conform legii. Art.64 – Statutul intră în vigoare de la data înscrierii Asociaţiei „CLUB SPORTIV DE MODELISM NITRO-MANIA” în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Art.65 – Retragerea asociaţilor din asociaţie nu se face cu retrăgea contribuţiei sale băneşti sau materiale din patrimoniul asociaţiei. Art.66 – Prevederile prezentului statut se completează de drept cu normele legale în vigoare. MIKLOVICS ATTILA-ISTVAN – preşedinte  MICLĂUŞ COSMIN-VALENTIN – vicepreşedinte MIKLOVICS PALMA – cenzor

Concurs Automodele Termice la Circuitul din Parcul Copilului

MRT GP 28-29 aprilie 2012
In weekendul 28-29 aprilie, Motosport Racing Team a incheiat primul concurs al anului ce s-a desfasurat pe pista permanenta din Parcul Copilului, Sector 4, Bucuresti.
 La cele trei clase de concurs 1/8 Buggy IC, 1/8 Truggy IC si 1/10 Open electric s-au inscris 28 de concurenti fara limita de varsta.
Vremea a fost excelenta pentru o astfel de competitie, publicul adunat intr-un numar impresionant, putand sa  urmareasca spectaculoasele sarituri, accidente si rasturnari de situatie din clasament.
Sambata programul a inceput cu doua manse de antrenamente controlate in urma carora s-a stabilit ordinea valorica de plecare in mansele de calificari. Pilotii au avut astfel ocazia sa testeze pista recent amenajata si imbunatatita si sa-si regleze motoarele pentru inceperea oficiala a concursului.
Calificarile au inceput in forta, pilotii incercand rand pe rand sa obtina timpi cat mai buni, acesta fiind un criteriu de autoevaluare ce avea sa fie decisiv in finale.
Duminica programul a inclus trei finale pentru 1/10 open electric de cate 7 minute si cate o finala de 45 de minute pentru clasele 1/8 Buggy IC si 1/8 Truggy IC.
Startul s-a dat la ora 10 dupa ce in prealabil s-a tinut o sedinta tehnica de rememorare a regulilor principale de concurs si a faptului ca fair play-ul trebuie sa fie permanent prezent, de acest ultim aspect avand grija si cei patru arbitrii organizatori ce au acordat avertizari si penalitati concurentilor care nu respectau regulile intrecerii.
Prima finala de open electric a fost foarte stransa, piloti concurand aproape jumatate din timp in aceeasi tura, lupta pentru locul intai dandu-se intre  Tudor Cristea, un tanar foarte talentat si mai experimentatul pilot Mircea Apostol, pilot cu multe victorii in concursuri private dar si campionate nationale, acesta reusind in final sa se impuna.
Finala a doua a fost castigata din nou de Mircea Apostol, asigurandu-si astfel locul 1 in clasamentul general. In finala a treia, lupta s-a dat pentru locul doi si trei, intre David Gafita si Stefan Bolocan, acesta din urma reusind sa o castige la un tur diferenta trecand pe locul doi la general .
Finala de 1/8 truggy IC avea sa fie un spectacol automodelistic, masinile au plecat din grila de start la semnalul semaforului de start, avand in fata 45 de minute de cursa in care orice era posibil.
Lupta pentru locul 1 s-a dat intre pilotii Motosport Racing Team, Bolocan George si Doru Trocan, acesta din urma ratand startul deoarece motorul s-a oprit, fiind nevoit sa plece de la pit stop cu un handicap de o jumatate de tura. Aceasta diferenta s-a pastrat pe toata durata finalei, cei doi pilotii intrand pe rand la alimentare si incercand sa se detaseze de restul concurentilor. Pe locul 3 s-a plasat pilotul MRT Mihai Vladescu, reusind sa se mentina pe pozitie toata cursa.
Finala de 1/8 Buggy IC avea sa aduca in minutul 40 al cursei o rasturnare de situatie spectaculoasa prin Doru Trocan care mentinandu-si pana atunci diferenta de o tura fata de primul clasat, Mircea Apostol, a profitat de problemele tehnice ale acestuia si s-a distantat in ultimile cinci minute la doua ture, reusind astfel sa ocupe primul loc pe podium.
Cel mai bun timp al cursei a fost insa obtinut de Constantinescu Catalin, care dupa cateva minute de probleme tehnice, a reintrat in cursa de pe ultimul loc, cu un handicap de zece ture fata de Cludiu Prisecaru situat in acel moment pe locul trei. Pana la sfarsitul finalei, Constantinescu a reusit sa micsoreze diferenta la o tura, dar norocul a tinut cu Prisecaru.
Festivitatea de premiere a inchis concursul, toti pilotii au primit diploma cu locul din clasamentul final, evident primii trei piloti primind cupe si felicitarile tuturor.
Pilotii MRT au obtinut in total prin participarea la cele trei clase de concurs, doua locuri 1, doua locuri 2 si doua locuri 3.
In continuare cateva comentarii ale unora dintre concurenti:
Ionescu Bogdan
“Multumim Motorsport Racing Team, a fost un concurs profiiiiiiii ! “
Claudiu Prisecaru
“Am concurat la doua clase: Truggy & Buggy 1/8 IC.
Mi-a placut concursul si atmosfera si m-am simtit foarte bine.
Pauzele mari dintre manse au facut ca atmosfera sa fie mult mai relaxanta decat de obicei.
Felicitari si multumiri organizatorilor si tuturor celor care au depus eforturi ca totul sa fie bine.
Ma asteptam sa fie cava mai multa lume totusi.”
Bogdan Editoiu
“Un concurs foarte diferit de toate celelalte! Felicitari MRT pentru efortul depus si implicare.
1. A fost primul concurs in care am avut arbitrii pe bune! Cred ca au fost 3 sau in total care erau cu ochii pe piloti – Alec pe podium , Vidra la cronometru si Diesel printre copaci  . Un concurs foarte civilizat in care s-au dat avertismente si stop and go cand a fost nevoie, si lumea a inteles ca tre sa respecte.
2. Pista a fost aranjata excelent, noile rampe cat si cele vechi au fost super. Tot respectul celor care au muncit pentru a o aduce la stadiul asta.
3. Incadrarea in timp a fost si ea foarte buna.
Cat despre problema domnului de la electrice, cum de toata lumea s-a incadrat si era cu masinile pe linia de start si el a fost singurul care a acuzat ca ” au trecut 4 minute foarte repede”.
Un concurs foarte reusit, felicitari echipei MRT!”
Multumim sponsorilor nostri: AutoRC, RC Racing.

Drift cu automodele la Speed and Fun

Clubul Sportiv de Automodelism „Speed and Fun” din Bucuresti a infiintat, pentru iubitorii de automodelism din Romania si nu numai, un circuit de Drift RC pentru Automodele electrice 1/10, care este unicul circuit permanent din Romania. Circuitul are ca suprafata de rulare mocheta si mantinele sunt din lemn, acoperite cu burete de protectie si ornamente. Locatia circuitului este Soseaua Berceni, Nr. 104, sector 4 , Bucuresti . drift rc speedd and fun In perioada 24-25 martie s-a desfasurat primul concurs de drift radiocomandat in cadrul clubului Speed and Fun din Bucuresti. Au fost prezenti 16 piloti de automodeliosm din Bucuresti si din tara. Competitia modelistica a fost stransa, dar totul a fost dedicat distractiei pe circuitul de automodelism si in afara lui, acest concurs fiind si o ocazie pentru pilotii de automodelism din Romania sa se cunoasca si sa isi impartaseasca cunostintele.